Centrum Zdrowia" Sp. z o.o Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Raciborzu rozpocz?? dzia?alno?? od 1 stycznia 2004r w wyniku restrukturyzacji publicznego zak?adu opieki zdrowotnej przez pracuj?cy w tej placwce od wielu lat wyspecjalizowany personel medyczny .

Zak?ad ?wiadczy us?ugi medyczne w kilku placwkach:

Nasi pacjenci korzystaj? z pomocy poradni podstawowej opiek zdrowotnej dla doros?ych i dzieci oraz licznych poradni specjalistycznych takich jak: poradni zdrowia psychicznego i poradni uzale?nie? - jedynych w mie?cie i okolicach z kontraktem z NFZ, poradni neurologicznej, laryngologicznej, poradni dla kobiet, poradni stomatologicznych, gabinetw rehabilitacyjnych i poradni medycyny pracy (w tym bada? kierowcw).
Jako jedyni w powiecie ?wiadczymy us?ugi w zakresie nocnej i ?wi?tecznej ambulatoryjnej opieki medycznej.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowan? kadr? medyczn?, ktra ma do dyspozycji najnowszy sprz?t medyczny.
Wykonujemy w szerokim zakresie badania laboratoryjne, a tak?e badania diagnostyczne w poszczeglnych poradniach.
Laboratorium mie?ci si? w Poradni Ocicka" przy ul Ocickiej 51a , gdzie znajduje si? specjalistyka, co znacznie przyspiesza diagnostyk? i proces leczenia.

Naszym priorytetem jest zdrowie pacjenta i jego zadowolenie z naszych us?ug a ide? profesjonalna i kompleksowa opieka medyczna od noworodka do wieku z?otego.